Deník a Pošta

Deník vám poslouží k uchování informací, které se týkají vašich projektů, klientů nebo konkrétních osob. Můžete v něm vést zápisy ze schůzí, zaznamenávat, co se kdy domluvilo, v jaké fázi jsou jednání, jak dopadly schůzky či nejrůznější interní a externí komunikace.

Na základě záznamů v Deníku můžete v Navigu snadno vytvářet a zadávat úkoly. Také vám zajistí rychlou zastupitelnost mezi zaměstnanci. V Deníku si můžete nastavit různou úroveň soukromí. Díky tomu, že poslední zápisy v Deníku uvidíte na Nástěnce nebo u přehledu projektů, vždy víte, jaký je aktuální stav.

Speciálním typem deníku je Pošta, kde můžete evidovat veškerou korespondenci doručenou do datové schránky nebo v tištěné formě.

Kniha
Kniha Lopaty
a Vykořisťovatelé