VOP

Všeobecné obchodní podmínky

platné pro užívání online aplikace „Navigo3“, přístupné jako doména třetí úrovně na internetové adrese navigo3.com.

poskytovatel služby: Navigo Solutions s.r.o., IČ 05363306, DIČ CZ05363306
se sídlem Charvatská 2, 612 00 Brno, Česká republika
obchodní rejstřík Krajský soud v Brně, oddíl C, vložka 94914

I. Úvodní ustanovení

1. Tyto obchodní podmínky (dále jen jako „obchodní podmínky“) upravují vzájemná práva a povinnosti, která vzniknou v souvislosti s uzavřením smlouvy o užívání online aplikace „Navigo3“ mezi poskytovatelem licence Navigo Solutions s.r.o., IČ 5363306, provozujícím danou aplikaci a mezi zájemcem o využití licence, dále jako „nabyvatel“.

2. Vzájemná práva a povinnosti se řídí mezi smluvními stranami přednostně písemnou smlouvou, práva a povinnosti v této smlouvě neupravená, nebo pokud nedošlo k uzavření písemné smlouvy, se řídí těmito obchodními podmínkami a následně také právní úpravou obsaženou v Občanském zákoníku, zák. č. 89/2012 Sb. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí smlouvy o užívání online aplikace Navigo3. Smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce.

3. Znění obchodních podmínek může poskytovatel měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

II. Předmět smlouvy

1. Produkt pod názvem „Navigo3“ představuje poskytovatelem vytvořenou a spravovanou softwarovou aplikaci určenou k řízení zakázek a zdrojů obchodních subjektů a organizací (software), která je přístupná prostřednictvím sítě internet (online) na internetové adrese navigo3.com jako doména třetí úrovně (dále jen „Navigo3“).

2. Poskytovatel poskytuje nabyvateli právo na přístup do Navigo3 a právo Navigo3 užít (dále jen „licence“) a nabyvatel se zavazuje uhradit poskytovateli odměnu, a to vše za podmínek stanovených smlouvou a těmito obchodními podmínkami.

3. Za smlouvu je považována také objednávka provozu systému Navigo3.

4. Nabyvatel je oprávněn k Navigo3 přistupovat v rámci pro něj zřízené instance, a to výlučně prostřednictvím uživatelských účtů, které poskytovatel pro nabyvatele zřídí nebo budou samotným nabyvatelem v rámci instance zřízeny, a to na základě přihlašovacích údajů a hesla uživatele (dále jen „uživatelský účet“). Poskytovatel se zavazuje zřídit nabyvateli uživatelský účet nejpozději k 1. (prvnímu) dni sjednanému jako počátek užívání.

4. Prostřednictvím uživatelských účtů bude uživatel oprávněn přistupovat a užívat výlučně jednotlivé aplikace Navigo3, tak jak bude jejich rozsah mezi smluvními stranami sjednán. Nevyplývá-li ze smlouvy jiné ujednání, má se za to, že bylo smluveno užití plného rozsahu služeb nabízených pro aplikaci Navigo3.

6. Dle této smlouvy je nabyvatel oprávněn vstupovat na uživatelské účty prostřednictvím přihlašovacích údajů zřízených jen pro danou konkrétní osobu. Nabyvatel je oprávněn sjednat přístup dalším osobám zřízením dalších uživatelských účtů.

7. Nabyvatel je povinen platit za poskytnutí možnosti užívání Navigo3 poskytovateli odměnu.

III. Licence, ochrana práv a provozní podmínky

1. Poskytovatel poskytuje nabyvateli licenci k užití jím vytvořené softwarové aplikace pod názvem Navigo3, jako licenci nevýhradní, nepřenositelnou, územně neomezenou, s časovou omezeností danou trváním smlouvy.

2. Licence je určena pouze k osobnímu užití nabyvatelem, tento není oprávněn ji jakkoliv rozmnožovat, rozšiřovat nebo ji přenechat nebo jinak umožnit její užití, byť i dočasně třetí osobě. Tato licence se vztahuje také na veškeré aktualizace aplikace Navigo3, provedené poskytovatelem v průběhu trvání této smlouvy.

3. Nabyvatel je oprávněn, nikoliv však povinen, licenci po dobu trvání smlouvy využívat, nevyužití nebo omezené využití licence nabyvatelem po dobu trvání smlouvy nemá vliv na nárok poskytovatele na sjednanou odměnu.

4. Nabyvatel bere na vědomí, že vzhled a funkcionalita aplikace Navigo3 je předmětem autorských práv poskytovatele. Poskytovatel odpovídá za to, že Navigo3 vykazuje vlastnosti a funkce odpovídající jím uváděné nabídce. Výstupy a zpracování dat aplikací Navigo3 mají sloužit podpůrně při řízení činnosti firmy, poskytovatel tak neodpovídá za způsob využití Navigo3 ani za výsledky tohoto užívání nabyvatelem.

5. Nabyvatel bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení poskytovatele, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob. Poskytovatel odpovídá za to, že dostupnost aplikace Navigo3 nebude nižší než 99,5 %, v místě připojení poskytovatele k síti. Poskytovatel tak neodpovídá za přerušení nebo výpadky sítě internet ze strany provozovatelů sítě.

6. Nabyvatel je povinen poskytnout poskytovateli veškerou součinnost pro řádné vedení uživatelského účtu, zejména poskytnout podklady pro zřízení uživatelského účtu, zajišťovat bezpečnost přístupu k uživatelskému účtu a obsahu dat na uživatelském účtu umístěných. Nabyvatel je povinen zabezpečit přihlašovací údaje proti ztrátě, zcizení a zneužití třetími osobami. Hrozí-li zneužití uživatelského účtu třetí osobou, je nabyvatel povinen na to poskytovatele bez zbytečného odkladu upozornit.

7. Nabyvatel odpovídá za obsah dat umístěných na svém uživatelském účtu, je povinen při umísťování datových souborů respektovat omezení stanovená právním řádem i etickými pravidly pro užívání sítě internet. Poskytovatel je oprávněn odmítnout zpracovat data, která jsou v rozporu s uvedenými omezeními, případně i od smlouvy z tohoto důvodu odstoupit.

8. Nabyvatel je povinen při uzavření smlouvy vzít na vědomí, že tak jak je u obdobných služeb běžné, přijímá funkcionalitu předmětné aplikace tak jak je přístupná, jak je provedena poskytovatelem. Poskytovatel tak není vůči nabyvateli nijak vázán plněním specifických požadavků na funkcionalitu či výstupy z aplikace. Také u tohoto typu služby nelze zcela eliminovat nahodilou či okrajovou nedostupnost, chybovost, narušení bezpečnosti a tudíž zaručit plnou spolehlivost. Proto za nepřesnosti výstupů, nedostupnost aplikace, její bezpečnost v rozsahu u obdobných softwarových aplikací obvyklém, nenese poskytovatel odpovědnost.

9. Nabyvatel není oprávněn jakkoliv zasahovat do poskytnuté aplikace, nesmí ji nijak měnit, upravovat či poškozovat. Nabyvatel bere na vědomí, že technické zpracování a přenos poskytované služby, včetně obsahu může být přenášeno nešifrovaně a může zahrnovat přenosy prostřednictvím různých sítí a musí vyhovět změnám a požadavkům na přizpůsobení se k připojeným sítím nebo zařízením. Nabyvatel je povinen chránit užívanou aplikaci a její technické zajištění před poškozením, zasažením viry, apod.

10. Pokud potřeba využití připojení k aplikaci Navigo3 překročí 1000 MB za kalendářní měsíc nebo jiným obdobným způsobem výrazně převyšuje průměrnou šířku využití pásma jiných zákazníků Navigo3, vyhrazuje si poskytovatel právo omezit nabyvateli přiměřeně přístup a nabídnout nabyvateli specifické provozní a cenové podmínky využití aplikace. Pokud s nově nabídnutými podmínkami nebude nabyvatel souhlasit, má poskytovatel právo od smlouvy odstoupit.

11. Poskytovatel se zavazuje poskytovat nabyvateli, který řádně plní své povinnosti ze smlouvy, a to zejména platební, poskytovat technickou podporu k užití aplikace Navigo3, a to prostřednictvím e-mailové komunikace.

12. Poskytovatel může umožnit bezplatné testovací užití aplikace Navigo3, a to za předem dohodnutých podmínek a v dohodnutém rozsahu.

IV. Platební podmínky

1. Nabyvatel je povinen platit poskytovateli za poskytnutí možnosti využití aplikace Navigo3 odměnu ve smluvené výši, a to formou měsíčního poplatku za každý započatý kalendářní měsíc, kdy mu bylo umožněno využití. Minimální měsíční poplatek za provoz jedné instance odpovídá ceně za 4 uživatelské účty. Nabyvatel není povinen je využít.

2. Výše odměny za jeden kalendářní měsíc je specifikována v písemné smlouvě nebo odsouhlaseném ceníku. Pokud nedošlo mezi stranami k dohodě o výši poplatku, je nabyvatel povinen hradit poplatek ve výši uveřejněné na webových stránkách poskytovatele, pokud takto výše poplatku zveřejněna není, pak ve výši obvyklé pro obdobné zákazníky poskytovatele.

3. Poskytovatel je oprávněn jednou za kalendářní rok upravit výši měsíčního poplatku, přičemž oznámení o úpravě výše poplatku doručí nabyvateli nejpozději do 15. dne kalendářního měsíce. Účinnost změny výše poplatku nastává čtvrtým měsícem po měsíci, v němž bylo oznámení o úpravě poplatku nabyvateli doručeno.

4. Měsíční poplatky jsou vždy splatné na základě faktur (daňových dokladů) vystavených poskytovatelem resp. obchodním partnerem poskytovatele vždy k 1. (prvnímu) dni kalendářního měsíce, následujícího po měsíci, za nějž je poplatek účtován, a to se splatností 14 (čtrnáct) kalendářních dnů ode dne vystavení faktury, bezhotovostním převodem na účet uvedený v příslušné faktuře. Dnem úhrady poplatku se rozumí den, kdy je částka připsána na bankovní účet poskytovatele resp. obchodního partnera poskytovatele.

5. Všechny ceny uvedené v této smlouvě a jejích přílohách jsou uvedeny bez DPH a bude k nim připočtena DPH dle platných právních předpisů.

6. Vystavené faktury musí splňovat veškeré náležitosti požadované zákonem o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů účinných v době fakturace.

7. Nebude-li faktura obsahovat stanovené náležitosti, je nabyvatel oprávněn ji vrátit poskytovateli resp. obchodnímu partnerovi poskytovatele ve lhůtě 5 (pěti) dnů od jejího doručení s uvedením chybějících náležitostí nebo nesprávných údajů. V takovém případě se přeruší běh lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti počne běžet doručením opravené faktury nabyvateli. V případě, že nabyvatel fakturu vrátí bezdůvodně, přestože je správná a předepsané náležitosti obsahuje, nebo ji vrátí po stanovené lhůtě, lhůta splatnosti se nemění.

V. Trvání smlouvy

1. Nabytí užívání je smlouvou sjednáno na dobu neurčitou.

2. Kterákoliv ze smluvních stran je oprávněna ukončit trvání smlouvy písemnou výpovědí, s tříměsíční výpovědní dobou, počínající 1. (prvního) dne kalendářního měsíce, následující po měsíci, v němž byla výpověď doručena druhé straně.

3. Poskytovatel je oprávněn písemně odstoupit od smlouvy, v případě, že nabyvatel bude v prodlení s placením vyúčtované odměny po dobu delší 20 (dvaceti) kalendářních dnů, poruší pravidla poskytnuté licence nebo pokud jiným závažným způsobem poruší své povinnosti plynoucí z této smlouvy nebo z těchto obchodních podmínek.

4. Nabyvatel je oprávněn písemně odstoupit od smlouvy, v případě, že dostupnost aplikace Navigo3 bude po dobu 2 (dvou) po sobě následujících kalendářních měsíců nižší než rozsah sjednaný dle čl. IV, odst. 5 této smlouvy nebo pokud poskytovatel jiným závažným způsobem poruší své povinnosti plynoucí ze smlouvy nebo z těchto obchodních podmínek.

5. Nabyvatel je povinen při zrušení účtu provést potvrzení prostřednictvím e-mailové zprávy. Nabyvatel je oprávněn požádat, aby poskytovatel před zrušením účtu veškerá data zde uložená exportoval na jím určené místo. Poskytovatel této žádosti vyhoví za podmínky, že nabyvatel nemá v době podání žádosti vůči poskytovateli žádné nesplacené závazky, a to ve lhůtě do 7 (sedmi) pracovních dnů ode dne doručení žádosti, jinak do 7 (sedmi) pracovních dnů ode dne úplného uhrazení veškerých závazků nabyvatele vůči poskytovateli.

6. Poskytovatel je povinen po dobu 30 (třiceti) dnů ode dne ukončení trvání smlouvy zachovat data uložená na uživatelském účtu, poté je oprávněn je odstranit.

VI. Ochrana osobních údajů a povinnost mlčenlivosti

1. Ochrana osobních údajů nabyvatele, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

2. Nabyvatel souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

3. Nabyvatel  souhlasí se zpracováním osobních údajů poskytovatelem, a to pro účely realizace práv a povinností ze smlouvy a pro účely zasílání informací a obchodních sdělení. Nabyvatel  bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat poskytovatele o změně ve svých osobních údajích. Zpracováním osobních údajů nabyvatele může poskytovatel pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele.

4. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

5. Nabyvatel potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů. Nabyvatel prohlašuje, že byl poučen o tom, že souhlas se zpracováním osobních údajů může ve vztahu k poskytovateli odvolat písemným oznámením doručeným na adresu poskytovatele.

6. V případě, že by se nabyvatel domníval, že poskytovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může požádat o vysvětlení a požadovat, aby byl odstraněn vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Je-li žádost podle předchozí věty shledána oprávněnou, poskytovatel odstraní neprodleně závadný stav. Nevyhoví-li žádosti, má nabyvatel právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů. Tímto ustanovením není dotčeno oprávnění obrátit se se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo.

7. Požádá-li nabyvatel o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu poskytovatel povinen tuto informaci předat. Poskytovatel má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

8. Nabyvatel souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem poskytovatele na svoji elektronickou adresu, a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení poskytovatele na svou elektronickou adresu.

VII. Zvláštní ujednání o souladu aplikace s požadavky na ochranu osobních údajů

1. Smluvní strany berou na vědomí, že v aplikaci Navigo3 budou uloženy a bude nakládáno s osobními údaji ve smyslu Nařízení EU č. 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů – General Data Protection Regulation (dále jen jako GDPR).

2. Smluvní strany prohlašují, že správcem osobních údajů ve smyslu GDPR je nabyvatel.

3. Poskytovatel výslovně prohlašuje, že aplikace Navigo3 splňuje podmínky zabezpečení osobních údajů vložených nabyvatelem ve smyslu ust. čl. 32 a násl. GDPR, a to vždy s přihlédnutím k aktuálnímu stavu techniky a počítačových programů, zejména:

– zajištění důvěrnosti, dostupnosti a odolnosti systému pracujícího s osobními údaji,

– zajištění schopnosti obnovy dostupnosti osobních údajů a přístupu k nim pro případ možného technického či fyzického výpadku,

– zajištění pravidelného testování, posuzování a hodnocení zavedených technicko-organizačních opatření určených pro bezpečnost zpracování osobních údajů,

– zajištění bezpečnosti přístupu a bezpečnosti proti neoprávněnému přístupu k osobním údajům.

4. Poskytovatel prohlašuje, že aplikace Navigo3 umožňuje poskytovateli, jako správci osobních údajů, nebo jím pověřené třetí osobě, jako zpracovateli osobních údajů, aby splnil požadavky GDPR ve vztahu k naplnění práv subjektů osobních údajů ve smyslu kapitoly III. GDPR, a to zejména:

– splnit právo na informace o osobních údajích pro subjekt údajů,

– splnit právo na přístup k informacím o osobních údajích pro subjekt osobních údajů,

– splnit právo na opravu informací o osobních údajích pro subjekt osobních údajů

– splnit právo na výmaz informací o osobních údajích pro subjekt osobních údajů,

– splnit právo na omezení zpracování informací o osobních údajích pro subjekt osobních údajů,

– splnit právo na vznesení námitky proti zpracování informací o osobních údajích pro subjekt osobních údajů,

– splnit právo na přenositelnost informací o osobních údajích pro subjekt osobních údajů,

– splnit právo na ochranu při automatizovaném rozhodování včetně profilování osobních údajů,

– splnit právo na oznámení ohledně opravy či výmazu osobních údajů.

5. Nabyvatel bere na vědomí, že ve smyslu GDPR odpovídá za proces plnění požadavků vůči subjektům osobních údajů osobně, a to jako správce osobních údajů, případně jím pověřená třetí osoba jako zpracovatel osobních údajů. Poskytovatel ve smyslu ust. odst. 4 tohoto článku smlouvy zajišťuje technické parametry aplikace Navigo3 v tom rozsahu, že umožní pro nabyvatele jeho povinnosti vůči subjektům osobních údajů realizovat.

6. Nabyvatel bere na vědomí, že v případě využití služby Přílohy v rámci provozování aplikace Navigo 3 nenese poskytovatel odpovědnost za povinnosti uvedené shora v odst.4 tohoto článku obchodních podmínek, protože neexistují technické prostředky, jak ztotožnit údaje na dokumentech uložených nabyvatelem při využití této služby

7. Poskytovatel se zavazuje pro případ porušení zabezpečení ochrany osobních údajů, tuto skutečnost neprodleně oznámit nabyvateli jako správci osobních údajů, aby mohl zajistit povinnost ohlášení porušení dozorovému úřadu ve smyslu ust. čl. 33 GDPR.

8. Poskytovatel prohlašuje, že data poskytnutá nabyvatelem v rámci užívání aplikace Navigo3, která budou uložena v rámci tzv. cloudového řešení (vzdáleného přístupu datového úložiště), budou koncově uložena na území České republiky, případně na území států EU.

9. Pro případ, že by nabyvatel pro nakládání s osobními údaji v jeho správě jmenoval ve smyslu čl. 37 GDPR pověřence pro ochranu osobních údajů, zavazuje se poskytovatel poskytnout pověřenci potřebnou součinnost pro plnění jeho povinností stanovených v rámci GDPR.

10. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že poskytovatel neodpovídá při plnění této smlouvy za oprávněnost nabyvatele ke zpracování osobních údajů a za souhlas subjektů osobních údajů s tímto zpracováním.

VIII. Závěrečná ustanovení

1. Tyto obchodní podmínky a právní vztahy z nich vzniklé se řídí a budou vykládány podle práva České republiky. V záležitostech neupravených těmito obchodními podmínkami se práva a povinnosti stran řídí Občanským zákoníkem č.89/2012 Sb.

2. Pokud některé ustanovení těchto obchodních podmínek bude nebo se stane v jakémkoli ohledu neplatným, nezákonným či nevymahatelným, platnost, zákonnost a vymahatelnost ostatních ustanovení smlouvy tím nebude nijak dotčena.

3. Veškerá oznámení učiněná na základě této smlouvy budou považována za doručená v den jejich fyzického převzetí adresátem v případě doručení osobně nebo v případě doručení poštou v den uvedený na doručence nebo 10. (desátý) den ode dne uložení zásilky pro adresáta v případě, že nebude adresátem z jakéhokoliv důvodu vyzvednuta.

Kniha
Kniha Lopaty
a Vykořisťovatelé