Slovník vám pomůže pochopit pojmy, které se v Navigu přímo vyskytují nebo úzce souvisí s jinými použitými. U každého pojmu naleznete odbornou definici, „lidský“ popis a zejména popis, co daný pojem představuje v Navigu, jak se počítá a kde se zobrazuje. Pro přehlednost jsme pojmy rozdělili do dvou částí: Slovník ekonomických pojmůSlovník projektových a firemních pojmů.

Ekonomické pojmy

Obrat

= souhrn výnosů firmy (z prodeje zboží, výrobků a služeb v rámci běžné činnosti firmy, snížené o reklamace a slevy) v daném období. Do obratu se nezahrnuje DPH.

V Navigu obrat představuje souhrn faktur vydaných a příjmových pokladních dokladů.

Souhrnná výše faktur vystavená zákazníkům. Většinou po měsících nebo kumulativně, tedy za všechny proběhlé měsíce od začátku roku. Motor firmy.

Hrubý zisk/Ztráta

= rozdíl mezi výnosynáklady prodaných výkonů (obrat – přímé náklady – režie)

Jaký hrubý zisk V Navigu používáme?

  • Očekávaný – zadávají nejčastěji obchodníci v detailu projektu v části Obchodní očekávání.
  • Plánovaný – zadává se v plánu projektu jako pevná částka nebo procenta z plánované ceny projektu.
  • Predikovaný – zobrazuje se v teploměrech projektů jako aktuálně spočítaný rozdíl mezi plánovanými příjmy a plánovanými a skutečně vynaloženými náklady.
  • Skutečný – zobrazuje se v teploměrech projektů na uzavřených zakázkách jako rozdíl mezi skutečnými výnosynáklady.

Hrubá marže

= rozdíl mezi výnosy a výrobními přímými náklady prodaných výkonů = příspěvek na úhradu režie a tvorbu zisku (obrat – přímé náklady)

Náklad

= spotřeba práce a prostředků v peněžním vyjádření za účelem dosažení výnosu. Náklad může a nemusí být doprovázen reálným úbytkem peněžních prostředků (výdajem). Příkladem nákladu, který není fakticky doprovázen úbytkem peněžních prostředků, může být odpis dlouhodobého majetku. Opakem nákladů jsou výnosy.

Přímé (jednicové) náklady

= náklady, které lze bezprostředně přiřadit jednotlivým výkonům (výrobkům či službách) bez rozpočítávání (např. náklady na materiál, polotovary aj.).

V Navigu rozdělujeme přímé náklady na:

  • Externí náklady = náklady subdodávek = náklady vznikající mimo podnik, které se váží k jednotlivým zakázkám, představují sumu přijatých faktur k zakázkám a výdajových položek pokladny přiřazených k zakázkám.
  • Přímé vlastní náklady = interní vykázané náklady dané zakázky (spotřebovaný materiál, přímé mzdové náklady, kilometrovné aj.)

Režijní náklady (režie)

= náklady konkrétního podniku, které nelze vyjádřit jako jednicové (přímé), tedy nelze je přiřadit jednotlivým výrobkům či službám, na jednotlivý výkon musí být rozpočítány. Typickým příkladem režijních nákladů jsou odpisy a opravy složek dlouhodobého majetku, režijní mzdové náklady, spotřeba energie, daň z nemovitostí, nájemné a další.

V Navigu je možné nastavit režijní hodinovou sazbu, která se automaticky připočítá k zadané hodinové sazbě uživatele. Při vykazování práce se tedy započítají nejen přímé mzdové náklady, ale také adekvátní část nákladů režijních.

Neplatíte pouze výplatu pracovníka, který něco dělá přímo pro zákazníka, ale také nájem, auta a práci vaší účetní. Všechny tyto náklady je třeba připočítat ke každé odpracované hodině.

Výnos

= peněžní částky, které podnik získal z veškerých svých činností za určité období bez ohledu na to, zda v tomto období došlo k jejich úhradě. Opakem výnosů jsou náklady.

Příjem

= jakýkoliv přírůstek majetku podniku bez zřetele na to, zda byl dosažen při prodeji. Příjem je v širším slova smyslu jakékoliv zvýšení aktiv, v užším slova smyslu jen zvýšení peněžních prostředků.

Příjem aktiv se může uskutečnit v souvislosti s výnosem (úhrada faktury vydané, přijaté tržby za služby/výrobky a zboží přímo v hotovosti) nebo přírůstkem majetku, který nevznikl v souvislosti s prodejem (např. přijatý dar, poskytnutý úvěr, zvýšení vkladu vlastníka do podniku).

V Navigu se za příjem považují příjmové položky pokladny a úhrady faktur vydaných.

Opakem příjmů jsou výdaje a společně představují základní hodnotové veličiny sledované v souvislosti s řízením peněžních toků (cash flow).

Výdaj (výloha/útrata)

= jakýkoliv úbytek finančních prostředků bez ohledu na to, zda je účelově vynaložený.

Výdaj se může uskutečnit v souvislosti se vznikem nákladu (např. úhrada došlé faktury za nákup zboží či služeb, nákup cenin, pohonných hmot v hotovosti aj.), výběrem vkladu či snížením základního kapitálu, poskytnutým darem, splátkou úvěru či zápůjčky.

V Navigu se za výdaj považují výdajové položky pokladny a úhrady faktur přijatých.

Opakem výdajů jsou příjmy a společně představují základní hodnotové veličiny sledované v souvislosti s řízením peněžních toků (cash flow).

Cash flow (CF)

= peněžní tok = přírůstky a úbytky finančních prostředků. Cash flow za určité období představuje rozdíl mezi příjmyvýdaji peněžních prostředků za toto období.

Pokud v Navigu budete plánovat u projektů veškeré příjmy a externí náklady (subdodávky), Navigo vám finanční bilanci zakázek spočítá a přehledně zobrazí v grafu CF. K tomuto rozdílu je možné připočítat další měsíční výdaje (zejména na mzdy, režijní výdaje aj.).

Cena (Prodejní cena)

= směnný poměr mezi směňovanými statky, obvykle ukazuje množství peněz potřebných k uskutečnění směny zboží či služby.

V Navigu se cena celého projektu zapisuje při plánování zakázky do pole Plánovaná cena, v detailu zakázky do pole Smluvní cena, v případě obchodní příležitosti do pole Očekávaná cena. Dále se prodejní cena může vyskytovat u výkazů práce a subdodávek. Díky nastavené prodejní ceně je možné jednotlivé výkazy práce rovnou fakturovat. Navigo používá také pojem “nákladová cena”, která však představuje pouze náklady.

Tržby

= souhrn finančních prostředků přijatých za prodané zboží nebo poskytnuté služby v příslušném časovém období. Na rozdíl od obratu zahrnuje i platby, které byly později vráceny.

Přidaná hodnota

=  v penězích ocenitelné úsilí, které přidal podnikatel k externě nakoupeným vstupům od dodavatelů (obratexterní náklady)

V Navigu se přidaná hodnota zobrazuje v Ukazatelích výkonosti (KPI).

Projektové a firemní pojmy

Očekávaná cena

= očekávaná prodejní cena obchodní příležitosti. Do Naviga ji zadávají nejčastěji obchodníci v detailu projektu v části Obchodní očekávání společně s šancí projektu na realizaci, kterou u dané příležitosti očekávají. V průběhu obchodní příležitosti se může šance i očekávaná hodnota měnit.

Smluvní cena

= částka, která je uvedena ve smlouvě jako celková cena zakázky, která bude po dokončení fakturována. Zadávají většinou obchodníci v detailu projektu v části Smluvní data po uzavření smlouvy, kdy se projekt mění z příležitosti na zakázku (realizaci). Většinou se tato hodnota následně zadává v samotném plánu zakázky jako plánovaná cena.

Plánovaná cena

= částka, většinou převzatá smluvní cena, zadaná v plánu projektu, která se bude následně fakturovat. Po odečtení hrubého zisku a případné rezervy zůstane část, kterou máte na zakázce k dispozici. Tu můžete dále rozplánovat na subdodávky a vlastní práci.

Utilizace

V překladu znamená „využití“, “zužitkování”, v Navigu představuje procento denního úvazku uživatele, které má daný pracovník vykázat a odpracovat na projektech. U výkonných pracovníků bývá utilizace většinou 80–85 %, u vedoucích pracovníků bývá podstatně nižší, protože ti stráví více času vedením podřízených, poradami atd. Rozdíl mezi hodinami denního úvazku a utilizovaného času je nutné zohlednit při výpočtu režijní sazby (režijních nákladů).

KPI (Klíčové ukazatele výkonnosti)

KPI je zkratka anglického originálu „key performance indicators“, v češtině se pak překládá jako „klíčové ukazatele výkonnosti“ nebo „klíčové metriky“. Představují indikátory, ukazatele či metriky výkonnosti přiřazené procesu, službě, organizačnímu útvaru nebo celé organizaci, které vyjadřují požadovanou výkonnost.

Projektová KPI v Navigu nabízí několik různých metrik pro sledování výkonnosti a úspěšnosti projektů a celé organizace (obrat, hrubý zisk, náklady, objem podepsaných smluv, objem obchodních příležitostí aj.).

WBS (Work Breakdown Structure)

Do češtiny se nejčastěji překládá jako „Hierarchická struktura prací“ nebo „Hierarchická struktura činností“. Jedná se o jednoduchou analytickou metodu používanou v projektovém managementu, jejímž cílem je rozložit projekt na podrobnější elementy ve stromové struktuře až do takové úrovně podrobnosti, aby k nim bylo možné přiřadit odpovědnosti, pracnost a časový horizont. Jednotlivými elementy rozpadu jsou vždy produkty nebo výsledky činností. Tato technika pomáhá stanovit předem náklady a sledovat postup naplňování dodávky.

V Navigu slouží WBS nejen pro plánování ale také řízení projektů, umožňuje průběžně vyhodnocovat náklady na jednotlivé fáze projektu a díky možnosti exportovat a importovat WBS ve formě Excelové tabulky si vytvořit šablony projektů, které se ve vaší firmě nejčastěji vyskytují. Na každém elementu WBS můžete vytvořit libovolný počet subdodávek, alokací (úkolů) a plánovaných příjmů, díky čemuž máte projekt neustále pod kontrolou.

Alokace

= úkol na projektu přiřazený konkrétní osobě s určeným počtem hodin, které má řešitel k dispozici. V Navigu je možné zadat přímo počet hodin nebo naplánovat alokaci stejně jako celý projekt pomocí finančního rozpočtu. Navigo samo díky nastavenému hodinovému nákladu daného řešitele (hodinová superhrubá mzda + režijní hodinová sazba) vypočítá hodiny, které má konkrétní řešitel na úkol k dispozici. Množství hodin se tedy bude u různých řešitelů lišit, pokud budou mít odlišnou výplatu (junior vs. senior).

EVM (Earned Value Management)

Česky „Analýza dosažené hodnoty“ je metodou, která se používá v projektovém řízení pro sledování a vyhodnocení stavu projektu. Principem metody EVM je určení, jaká je hodnota toho, co jsme vykonali, a kolik nás to stálo v porovnání s hodnotou, kterou jsme měli v daný okamžik podle plánu vytvořit. Zmíněná hodnota může být vyjádřena v penězích, člověkodnech nebo pomocí jakékoliv jiné veličiny, ve které jsme schopni vyjádřit potřebné hodnoty.

Graf EVM se v Navigu tvoří automaticky. Je třeba mít vyplněny základní údaje o projektu (plán nákladů, datum zahájení a ukončení projektu), následně se tvoří jednotlivé křivky na základě toho, jak projekt dále plánujete a realizujete. Křivka označená jako Skutečné náklady se tvoří z nákladů zakázky, křivka Plánovaná hodnota z plánů vlastní práce a subdodávek, křivka Dosažená hodnota se začne zobrazovat ve chvíli, kdy budete mít u projektu zadán alespoň jeden stav dokončení.

Ušlý zisk

= rozdíl mezi plánovaným hrubým ziskem a skutečným hrubým ziskem, který je nižší než plánovaný, nebo ztrátou na již uzavřeném projektu.

Projekty

Projekt je časově ohraničená a ucelená sada činností a procesů, jejímž cílem je zavedení, vytvoření nebo změna něčeho určitého. Projekty je třeba ve firmě řídit.

V Navigu se projekty dělí na příležitosti (obchodní příležitosti) a zakázky (realizace).

Příležitosti (Obchodní příležitosti)

= projekty v obchodní fázi, ze kterých se po uzavření smlouvy stávají zakázky.

Zakázky

= projekty ve fázi realizace. Pro řízení, plánování a vyhodnocování zakázek můžete v Navigu využít řadu nástrojů (WBS, KPI, EVM atd.).

Key user (Navigo koordinátor)

Jedná se o osobu, která je zodpovědná za způsob vedení projektů ve společnosti používající pro řízení projektů systém Navigo3. Key user pomáhá s prvotním nastavením systému, protože nejlépe zná firemní procesy a způsoby řízení projektů, a je informován o novinkách a změnách v systému Navigo3.

Spokojení uživatelé Navigo3

Pomáháme řídit desítky tisíc projektů ve firmách všech velikostí. Navigo3, jako projektově orientovaný ERP, je většinou nasazen jako primární informační systém pro řízení celé společnosti.

Pro koho je Navigo3 vhodné?

Zkušební verze Navigo3 zdarma!

Vyzkoušet zdarma
E-book
Stáhnout e-book
Cesta k černým číslům