Slovník ekonomických a projektových pojmů

Slovník vám pomůže pochopit pojmy, které se v Navigu přímo vyskytují nebo s Navigem úzce souvisí. U každého pojmu naleznete odbornou definici, zjednodušené vysvětlení a zejména popis, co daný pojem představuje v Navigu, jak se počítá a kde se zobrazuje.

Pro přehlednost jsme pojmy rozdělili do dvou částí:
Slovník ekonomických pojmů
Slovník projektových a firemních pojmů

Slovník ekonomických pojmů

Cash flow

= peněžní tok = přírůstky a úbytky finančních prostředků. Cash flow za určité období představuje rozdíl mezi příjmy a výdaji peněžních prostředků za toto období.

Pokud v Navigu budete plánovat u projektů veškeré příjmy a externí náklady (subdodávky), Navigo vám finanční bilanci zakázek spočítá a přehledně zobrazí v grafu CF. K tomuto rozdílu je možné připočítat další měsíční výdaje (zejména na mzdy, režijní výdaje aj.).

Cena (Prodejní cena)

= směnný poměr mezi směňovanými statky, obvykle ukazuje množství peněz potřebných k uskutečnění směny zboží či služby.

V Navigu se cena celého projektu zapisuje při plánování zakázky do pole Plánovaná cena, v detailu zakázky do pole Smluvní cena, v případě obchodní příležitosti do pole Očekávaná cena. Dále se prodejní cena může vyskytovat u výkazů práce a subdodávek. Díky nastavené prodejní ceně je možné jednotlivé výkazy práce rovnou fakturovat. Navigo používá také pojem “nákladová cena”, která však představuje pouze náklady.

Hrubá marže

Hrubý zisk/Ztráta

je rozdíl mezi výnosynáklady prodaných výkonů (obrat – přímé náklady – režie)

Jaký hrubý zisk V Navigu používáme?

  • Očekávaný – zadávají nejčastěji obchodníci v detailu projektu v části Obchodní očekávání.
  • Plánovaný – zadává se v plánu projektu jako pevná částka nebo procenta z plánované ceny projektu.
  • Predikovaný – zobrazuje se v teploměrech projektů jako aktuálně spočítaný rozdíl mezi plánovanými příjmy a plánovanými a skutečně vynaloženými náklady.
  • Skutečný – zobrazuje se v teploměrech projektů na uzavřených zakázkách jako rozdíl mezi skutečnými výnosynáklady.

Náklad

= spotřeba práce a prostředků v peněžním vyjádření za účelem dosažení výnosu. Náklad může a nemusí být doprovázen reálným úbytkem peněžních prostředků (výdajem). Příkladem nákladu, který není fakticky doprovázen úbytkem peněžních prostředků, může být odpis dlouhodobého majetku. Opakem nákladů jsou výnosy.

Obrat

  • Obrat je souhrn výnosů firmy (z prodeje zboží, výrobků a služeb v rámci běžné činnosti firmy, snížené o reklamace a slevy) v daném období. Do obratu se nezahrnuje DPH.
  • V Navigu obrat představuje souhrn faktur vydaných a příjmových pokladních dokladů.
  • Souhrnná výše faktur vystavená zákazníkům. Většinou po měsících nebo kumulativně, tedy za všechny proběhlé měsíce od začátku roku. Motor firmy.

Přidaná hodnota

=  v penězích ocenitelné úsilí, které přidal podnikatel k externě nakoupeným vstupům od dodavatelů (obrat externí náklady)
V Navigu se přidaná hodnota zobrazuje v Ukazatelích výkonosti (KPI).

Příjem

= jakýkoliv přírůstek majetku podniku bez zřetele na to, zda byl dosažen při prodeji. Příjem je v širším slova smyslu jakékoliv zvýšení aktiv, v užším slova smyslu jen zvýšení peněžních prostředků.

Příjem aktiv se může uskutečnit v souvislosti s výnosem (úhrada faktury vydané, přijaté tržby za služby/výrobky a zboží přímo v hotovosti) nebo přírůstkem majetku, který nevznikl v souvislosti s prodejem (např. přijatý dar, poskytnutý úvěr, zvýšení vkladu vlastníka do podniku).

V Navigu se za příjem považují příjmové položky pokladny a úhrady faktur vydaných.

Opakem příjmů jsou výdaje a společně představují základní hodnotové veličiny sledované v souvislosti s řízením peněžních toků (cashflow).

Přímé (jednicové) náklady

= náklady, které lze bezprostředně přiřadit jednotlivým výkonům (výrobkům či službách) bez rozpočítávání (např. náklady na materiál, polotovary aj.).

V Navigu rozdělujeme přímé náklady na:

  • Externí náklady = náklady subdodávek = náklady vznikající mimo podnik, které se váží k jednotlivým zakázkám, představují sumu přijatých faktur k zakázkám a výdajových položek pokladny přiřazených k zakázkám.
  • Přímé vlastní náklady = interní vykázané náklady dané zakázky (spotřebovaný materiál, přímé mzdové náklady, kilometrovné aj.)

Režijní náklady (režie)

= náklady konkrétního podniku, které nelze vyjádřit jako jednicové (přímé), tedy nelze je přiřadit jednotlivým výrobkům či službám, na jednotlivý výkon musí být rozpočítány. Typickým příkladem režijních nákladů jsou odpisy a opravy složek dlouhodobého majetku, režijní mzdové náklady, spotřeba energie, daň z nemovitostí, nájemné a další.

V Navigu je možné nastavit režijní hodinovou sazbu, která se automaticky připočítá k zadané hodinové sazbě uživatele. Při vykazování práce se tedy započítají nejen přímé mzdové náklady, ale také adekvátní část nákladů režijních.

Neplatíte pouze výplatu pracovníka, který něco dělá přímo pro zákazníka, ale také nájem, auta a práci vaší účetní. Všechny tyto náklady je třeba připočítat ke každé odpracované hodině.

Tržby

= souhrn finančních prostředků přijatých za prodané zboží nebo poskytnuté služby v příslušném časovém období. Na rozdíl od obratu zahrnuje i platby, které byly později vráceny.

Výdaj (výloha/útrata)

= jakýkoliv úbytek finančních prostředků bez ohledu na to, zda je účelově vynaložený.

Výdaj se může uskutečnit v souvislosti se vznikem nákladu (např. úhrada došlé faktury za nákup zboží či služeb, nákup cenin, pohonných hmot v hotovosti aj.), výběrem vkladu či snížením základního kapitálu, poskytnutým darem, splátkou úvěru či zápůjčky.

V Navigu se za výdaj považují výdajové položky pokladny a úhrady faktur přijatých.

Opakem výdajů jsou příjmy a společně představují základní hodnotové veličiny sledované v souvislosti s řízením peněžních toků (cash flow).

Výnos

= peněžní částky, které podnik získal z veškerých svých činností za určité období bez ohledu na to, zda v tomto období došlo k jejich úhradě. Opakem výnosů jsou náklady.

Projektové a firemní pojmy

Alokace

= úkol na projektu přiřazený konkrétní osobě s určeným počtem hodin, které má řešitel k dispozici. V Navigu je možné zadat přímo počet hodin nebo naplánovat alokaci stejně jako celý projekt pomocí finančního rozpočtu. Navigo samo díky nastavenému hodinovému nákladu daného řešitele (hodinová superhrubá mzda + režijní hodinová sazba) vypočítá hodiny, které má konkrétní řešitel na úkol k dispozici. Množství hodin se tedy bude u různých řešitelů lišit, pokud budou mít odlišnou výplatu (junior vs. senior).

EVM (Earned Value Management)

Česky „Analýza dosažené hodnoty“ je metodou, která se používá v projektovém řízení pro sledování a vyhodnocení stavu projektu. Principem metody EVM je určení, jaká je hodnota toho, co jsme vykonali, a kolik nás to stálo v porovnání s hodnotou, kterou jsme měli v daný okamžik podle plánu vytvořit. Zmíněná hodnota může být vyjádřena v penězích, člověkodnech nebo pomocí jakékoliv jiné veličiny, ve které jsme schopni vyjádřit potřebné hodnoty.

Executive officer

Jedná se o osobu, která s Navigem řeší záležitosti finanční a právní povahy. Například Podpisy smluv nebo úpravy cen.

Ganttův diagram (Gantt)

= druh pruhového diagramu pojmenovaný po průkopníkovi jeho používání H. L. Ganttovi. Ganttův diagram se využívá při řízení projektů pro grafické znázornění plánovaných činností v čase. V základní podobě neobsahuje Ganttův diagram vztahy mezi činnostmi, v rozšířené podobě díky moderním SW nástrojům diagramy ukazují také návaznosti činností pomocí lomených šipek nebo čar vedoucích od začátku nebo konce jedné činnosti k začátku nebo konci jiné činnosti.

Ganttův diagram v Navigu zobrazuje stav vašeho naplánovaného projektu (pomocí WBS či jednoduchého rozpočtu) z hlediska časového harmonogramu, ale funguje také jako nástroj, ve kterém můžete celý projekt naplánovat právě na základě časových parametrů. V Ganttu je možné zobrazit nejen začátek a konec projektu, jeho podprojektů, elementů WBS, ale také veškeré termíny subdodávek, alokací, plánovaných příjmů a jakékoliv další potřebné milníky. Ganttův diagram se zobrazuje v plánu každého projektu, je ale možné jej zobrazit skrz více nebo dokonce všechny vaše projekty.

Key user (Navigo koordinátor)

Jedná se o osobu, která je zodpovědná za způsob vedení projektů ve společnosti používající pro řízení projektů systém Navigo3. Key user pomáhá s prvotním nastavením systému, protože nejlépe zná firemní procesy a způsoby řízení projektů, a je informován o novinkách a změnách v systému Navigo3.

Graf EVM se v Navigu tvoří automaticky. Je třeba mít vyplněny základní údaje o projektu (plán nákladů, datum zahájení a ukončení projektu), následně se tvoří jednotlivé křivky na základě toho, jak projekt dále plánujete a realizujete. Křivka označená jako Skutečné náklady se tvoří z nákladů zakázky, křivka Plánovaná hodnota z plánů vlastní práce a subdodávek, křivka Dosažená hodnota se začne zobrazovat ve chvíli, kdy budete mít u projektu zadán alespoň jeden stav dokončení.

KPI (Klíčové ukazatele výkonnosti)

KPI je zkratka anglického originálu „key performance indicators“, v češtině se pak překládá jako „klíčové ukazatele výkonnosti“ nebo „klíčové metriky“. Představují indikátory, ukazatele či metriky výkonnosti přiřazené procesu, službě, organizačnímu útvaru nebo celé organizaci, které vyjadřují požadovanou výkonnost.

Projektová KPI v Navigu nabízí několik různých metrik pro sledování výkonnosti a úspěšnosti projektů a celé organizace (obrat, hrubý zisk, náklady, objem podepsaných smluv, objem obchodních příležitostí aj.).

Milníky

Milník v Navigu je bod v časovém harmonogramu projektu. Milníky mohou vyplývat ze smlouvy (typ Smluvní datum) nebo si je projektový manažer stanovuje sám na základě plánu projektu (typ Běžný milník).

Funkce Milníky vám umožňuje zadat důležité termíny projektu a na ty napojit různé části plánu (subdodávky, alokace, budoucí příjmy, elementy WBS apod.). Jakmile se změní termín zadaný jako Milník, celý plán se vám automaticky časově zaktualizuje tak, aby všechno s milníkem propojené na něj navazovalo.

Očekávaná cena

= očekávaná prodejní cena obchodní příležitosti. Do Naviga ji zadávají nejčastěji obchodníci v detailu projektu v části Obchodní očekávání společně s šancí projektu na realizaci, kterou u dané příležitosti očekávají. V průběhu obchodní příležitosti se může šance i očekávaná hodnota měnit.

Plánovaná cena

= částka, většinou převzatá smluvní cena, zadaná v plánu projektu, která se bude následně fakturovat. Po odečtení hrubého zisku a případné rezervy zůstane část, kterou máte na zakázce k dispozici. Tu můžete dále rozplánovat na subdodávky a vlastní práci.

Projekty

Projekt je časově ohraničená a ucelená sada činností a procesů, jejímž cílem je zavedení, vytvoření nebo změna něčeho určitého. Projekty je třeba ve firmě řídit.

V Navigu se projekty dělí na příležitosti (obchodní příležitosti) a zakázky (realizace). Pro řízení, plánování a vyhodnocování zakázek můžete v Navigu využít řadu nástrojů (WBS, Ganttův diagram, KPI, EVM atd.). , o aktuální bilanci projektu a predikci výsledku vás budou informovat jednoduché grafické teploměry.

Příležitosti (Obchodní příležitosti)

= projekty v obchodní fázi, ze kterých se po uzavření smlouvy stávají zakázky.

Smluvní cena

= částka, která je uvedena ve smlouvě jako celková cena zakázky, která bude po dokončení fakturována. Zadávají většinou obchodníci v detailu projektu v části Smluvní data po uzavření smlouvy, kdy se projekt mění z příležitosti na zakázky. Většinou se tato hodnota následně zadává v samotném plánu zakázky jako plánovaná cena.

Teploměry

Teploměr v Navigu je naše originální jednoduché grafické zobrazení projektu, založené na jeho finančním plánu. Teploměr se u každého projektu nebo jeho části generuje automaticky tím, že si tvoříte plán a následně ho realizujete (výkazy práce, plnění subdodávek, fakturace atd.). Teploměry se zobrazují napříč Navigem – vidíte tak finanční bilanci a predikci výsledků všech projektů, každého projektu zvlášť, a také bilanci každé jeho části až na úroveň nejmenších položek.

Ušlý zisk

= rozdíl mezi plánovaným hrubým ziskem a skutečným hrubým ziskem, který je nižší než plánovaný, nebo ztrátou na již uzavřeném projektu.

Utilizace

V překladu znamená „využití“, “zužitkování”, v Navigu představuje procento denního úvazku uživatele, které má daný pracovník vykázat a odpracovat na projektech. U výkonných pracovníků bývá utilizace většinou 80–85 %, u vedoucích pracovníků bývá podstatně nižší, protože ti stráví více času vedením podřízených, poradami atd. Rozdíl mezi hodinami denního úvazku a utilizovaného času je nutné zohlednit při výpočtu režijní sazby (režijních nákladů).

WBS (Work Breakdown Structure)

Do češtiny se nejčastěji překládá jako „Hierarchická struktura prací“ nebo „Hierarchická struktura činností“. Jedná se o jednoduchou analytickou metodu používanou v projektovém managementu, jejímž cílem je rozložit projekt na podrobnější elementy ve stromové struktuře až do takové úrovně podrobnosti, aby k nim bylo možné přiřadit odpovědnosti, pracnost a časový horizont. Jednotlivými elementy rozpadu jsou vždy produkty nebo výsledky činností. Tato technika pomáhá stanovit předem náklady a sledovat postup naplňování dodávky.

V Navigu slouží WBS nejen pro plánování ale také řízení projektů, umožňuje průběžně vyhodnocovat náklady na jednotlivé fáze projektu a díky možnosti exportovat a importovat WBS ve formě Excelové tabulky si vytvořit šablony projektů, které se ve vaší firmě nejčastěji vyskytují. Na každém elementu WBS můžete vytvořit libovolný počet subdodávek, alokací (úkolů) a plánovaných příjmů, díky čemuž máte projekt neustále pod kontrolou. Ke každé naplánované části se zobrazuje jednoduchý teploměr, který ukazuje aktuální bilanci projektu a predikci výsledků.

Zakázky

= projekty ve fázi realizace. Pro řízení, plánování a vyhodnocování zakázek můžete v Navigu využít řadu nástrojů (WBS, Ganttův diagram, KPI, EVM atd.). , o aktuální bilanci projektu a predikci výsledku vás budou informovat jednoduché grafické teploměry.

Kniha
Kniha Lopaty
a Vykořisťovatelé