Plán projektu

Díky plánování v Navigu budete mít dokonalý přehled o svém projektu. V průběhu realizace projektu díky tomuto plánu uvidíte, zda vycházíte s penězi a stíháte termíny. V případě varovných signálů lze včas plán upravit

Vytvoření plánu projektu je v Navigu jednoduché a intuitivní. Projekt lze rozplánovat podle jeho náročnosti od pouhého sledování rozpočtu, přes hlídání subdodávek, typu prací i přiřazení práce konkrétním lidem. Rozsáhlé projekty lze rozdělit na části, které budete realizovat postupně. 

Plán projektu umožňuje projekt sledovat z hlediska peněz, času a stavu dokončení, informace z plánu se podílí na automatickém zobrazení cash flow firmy, kapacitním plánu a dalších.

Obsah

Výhody plánování projektu v Navigu
Jak začít s plánováním v Navigu
Části plánu

Plán projektu je základním kamenem celého projektového řízení. Dobře vytvořený plán vám pomůže udržet si po celou dobu realistický přehled o vývoji projektu a případně včas zachytit rizikové odchylky.

Výhodou plánování projektu v Navigu je, že data zadaná na jednom místě se sama přenáší do celého systému, a automaticky se z nich generuje množství nejrůznějších výstupů. Ty má k dispozici více osob a díky tomu se značně zefektivní a usnadní řízení celého projektu. Současně dochází ke křížové kontrole, čímž se snižuje riziko chyb.

Další výhoda plánování v Navigu spočívá také v tom, že ať plánujete jakýmkoliv způsobem, vždy se můžete na svá data podívat z nejrůznějších úhlů pohledu. Pokud tedy využijete plánování projektu v Navigu, budete během jeho řízení dostávat řadu automatických výstupů a z minima zadaných dat získáte maximum informací.

Výhody plánování projektu v Navigu

  • Plánování v Navigu je snadné a intuitivní.
  • Efektivní pro malé, střední i rozsáhlé projekty.
  • Můžete plánovat na základě času, peněz nebo struktury.
  • Zadáváte minimum dat, nemusíte je opakovaně přepisovat.
  • Máte dokonalou strukturu projektu.
  • Můžete plánovat na různou úroveň detailu.

Jak začít s plánováním v Navigu

Než začnete tvořit v Navigu plán, musíte mít vyplněné údaje o klientovi.

Základní rozvaha o projektu

Pro vytvoření plánu je třeba mít základní představu o projektu. To zahrnuje několik otázek: Co je předmětem projektu? Jaký je jeho rozpočet, náklady a kolik má být zisk? V jakém čase projekt potřebujete stihnout? Kolik na projekt potřebujete lidí? Co uděláte vlastními silami a kde je třeba počítat se subdodavatelem? Toto rozvržení je nejdůležitějším kritériem úspěšného projektu. Pokud tedy máte vytvořenou tuto představu, je třeba si rozmyslet, z jakého pohledu chcete svůj projekt naplánovat.

Čas, rozpočet nebo struktura?

V Navigu můžete začít projekt plánovat na základě rozpočtu, časového harmonogramu nebo struktury. Toto rozhodnutí je zcela na vás a neuděláte chybu, ať se rozhodnete jakkoliv. I když totiž začnete svůj projekt plánovat z jednoho úhlu pohledu, Navigo automaticky za vás tvoří plán i z ostatních pohledů. Tedy, pokud jste se rozhodli začít plánovat na základě času, to znamená nejprve si chcete vytvořit časovou osu projektu, automaticky se vám bude tvořit i finanční plán. Stejně tak, pokud máte složitý projekt, který potřebujete rozložit do menších částí, můžete začít plánovat podle struktury a Navigo vám samo vytvoří na základě zadaných údajů časový a finanční plán. Kdykoliv od založení plánu až po ukončení realizace projektu pak můžete mezi těmito zobrazeními velmi jednoduše přepínat.

Plánování na základě času – Ganttův diagram

Pokud chcete rozplánovat svůj projekt na základě času, využijete k tomu tzv. Ganttův diagram. Jedná se o nástroj, ve kterém si na ose vytvoříte časový harmonogram projektu a na něj následně navážete všechny důležité části plánu – rozpočet, plánované subdodávky, pracovní kapacity apod. Více o plánování na základě času zde.

Plánování na základě rozpočtu – teploměry

Pokud základním aspektem, který chcete sledovat, je rozpočet, potom můžete začít plánovat na jeho základě. V plánu projektu zadáte rozpočet, vyznačíte si předpokládané náklady a zisk, tím se automaticky nastaví základní kostra tzv. teploměru. Při realizaci projektu se začne teploměr vyplňovat a vy uvidíte, jak se z rozpočtu ukrajují peníze. Hlavní výhodou teploměrů je jejich schopnost dávat vám včas predikci, jakým směrem se projekt finančně vyvíjí. Více o teploměrech zde.

Plánování na základě struktury – WBS

Tento typ plánování využijete u složitějších projektů, kde si celý plán můžete rozložit do stromové struktury a průběžně sledovat vývoj jednotlivých částí. Pomocí WBS lze plánovat v mnoha úrovních a podúrovních a můžete tímto způsobem vytvořit plán projektu, u kterého se počítá s prací v etapách a po dobu několika let. Více o WBS zde.

Nezapomeňte, že ať naplánujete svůj projekt jakkoliv, vždy si ho můžete zobrazit i z hlediska peněz, času nebo struktury! Jednoduše řečeno – i pokud jste se rozhodli plánovat v Ganttu, budou se vám automaticky samy tvořit teploměry, jestliže plánujete ve WBS, tvoří se automaticky Gantt i teploměry apod.!

Části plánu

Plán projektu se skládá z několika základních prvků. Jedná se vlastně o vstupní data, která je třeba do plánu vložit. Z těchto základních dat v Navigu získáte během realizace projektu všechny automaticky tvořené výstupy, které vám řízení projektu značně usnadní.

Rozpočet

Rozpočet je jednou z nejdůležitějších položek plánu projektu. V Navigu stačí zadat celkovou výši rozpočtu, předpokládané náklady, zisk, ale také plánované příjmy. Po zadání součtu předpokládaných výdajů na subdodávky, zůstává zbývající část plánovaných nákladů vyhrazený na interní práci. Co se týče příjmů, lze naplánovat příjem nejen za celý projekt, ale také dílčí příjmy, které očekáváte v průběhu realizace jednotlivých částí projektu. Zadáním těchto několika údajů jste si vytvořili základ pro řízení projektu a automatické výstupy jako je cashflow, predikce finančního vývoje, EVM graf apod. Více o finančním plánování projektu zde.

Termíny a důležité závazky

Důležitou součástí plánu jsou i termíny a smluvní závazky, které potřebujete dodržet vůči klientovi. Kromě nich můžete do plánu zanést nejrůznější interní termíny a milníky, na které vás bude Navigo také automaticky upozorňovat.

Díky propracovanému systému tzv. časových referencí a upozornění, za vás bude Navigo všechny tyto důležité termíny a body hlídat . Současně při jakékoliv změně v plánu tyto změny automaticky přenese do celého plánu. Díky tomu předejdete řadě chyb.

Subdodávky

V případě, že některé práce budete realizovat prostřednictvím subdodavatele, můžete do plánu v Navigu jednotlivé subdodávky rozvrhnout. Uvidíte jejich rozpočet a časový harmonogram a při realizaci projektu budete mít pod kontrolou jejich termíny a výdaje. Subdodávky můžete v Navigu propojit i s objednávkami. Více o subdodávkách zde.

Vlastní práce

V plánu projektu můžete definovat, jakou část projektu budete realizovat prostřednictvím svých zaměstnanců. Můžete si přesně stanovit jaké typy prací chcete udělat, a které osoby a v jakém čase mají práci odvést. Díky tomuto plánování se vám bude v Navigu tvořit kapacitní plán, kde uvidíte vytížení svých zaměstnanců. Více o plánování vlastních prací zde.

Kniha
Kniha Lopaty
a Vykořisťovatelé