Časové reference

Časové reference je souhrnné označení pro vytvořené časové návaznosti ve vašem projektu. Velká část časových referencí se tvoří automaticky a chytře se mezi sebou sama provazuje. Díky tomu v případě změny jednoho data v plánu, nemusíte všechna související data ručně posouvat, časové reference to udělají za vás.

V Navigu nenajdete funkci přímo nazvanou časové reference, jsou to chytré vazby, které vznikly tím, že jste v různých částech plánu nastavili návaznosti. Navigo pak samo tyto časové návaznosti a vy nemusíte souslednost termínů hlídat.

Všechny časové údaje se zobrazují v automaticky tvořeném Ganttově diagramu.

Obsah

Proč je výhodné nastavit časové reference
U čeho můžeme časové reference nastavit
Časové reference nastavené automaticky
Časové reference nastavené podle vašich potřeb
Časové reference bez pevného data

Proč je výhodné nastavit časové reference

  • Vytvořením časových referencí vznikne propojený plán; když v něm něco posunete, posunou se všechny části, u kterých jsou reference nastavené.
  • Díky časovým referencím nemusíte přeplánovávat projekt ručně. 
  • Nastavení časových referencí je velmi jednoduché, změny v projektu jsou bez nich je náročné.
  • Díky časovým referencím udržíte souvislosti i u velmi složitých a řadu let trvajících projektů

U čeho můžeme časové reference nastavit

Provázat v Navigu můžete prakticky všechny části plánu, a také důležitá všechna důležitá data a závazky zadané formou milníků, plánovaných příjmů atd. To znamená, že můžete zcela podle svých potřeb nastavit, jak mají po sobě postupovat jednotlivé činnosti a na co jsou vázané. 

Časové reference lze nastavit na celém plánu projektu, na jednotlivých elementech WBS, u plánovaných příjmů, subdodávek a alokací

Části plánu jako je například subdodávka nebo alokace mají vždy časové vymezení ve smyslu úseku od – do, tedy je u nich definovaný začátek i konec. Pokud chceme k sobě tyto části navazovat, můžeme se rozhodnout, zda je navážeme k začátku nebo konci jiné části plánu. Tedy například že jedna subdodávka poběží se začátkem nebo koncem druhé.

Jiné prvky v projektu – například milníky nebo plánovaný příjem, jsou pouze body v čase, tedy jedno datum. K nim můžeme navázat část plánu, nebo naopak tento bod může být na některé z částí plánu závislý. 

Časové reference nastavené automaticky

Pokud nechcete v Navigu žádnou z časových vazeb nastavovat a chcete, aby vaše plánování bylo co nejjednodušší, Navigo má přednastavené, že vše se bude vztahovat k začátku a konci projektu. Tyto termíny zadáváte do plánu vždy, a pokud žádná jiná data nezadáte, bude začátek i konec projektu fungovat jako základní rámec, ke kterému se budou všechny naplánované činnosti vztahovat.

Například když zadáte subdodávku a nezadáte u ní přesné datum, Navigo automaticky bude počítat s tím, že subdodávka bude zahájená současně se zahájením projektu a musí být do konce projektu ukončená. Tento způsob plánování se hodí u velmi jednoduchých projektů, kde není nutné hlídat posloupnost jednotlivých činností. 

Pokud plánujete složitější projekt pomocí WBS a nevyplníte u jednotlivých položek data, nastaví se automaticky vazba k začátku a konci konkrétní větve (elementu) WBS. 

Časové reference bez pevného data

Pokud neznáte konkrétní datum, kdy má být určitá činnost zahájena, i tak můžete nastavit časovou referenci. V Pokročilých zatrhnete políčko Neznámé a nastavíte, zda tato činnost má začít před, souběžně nebo po konkrétní činnosti.

Pokud datum zahájení u prvního z části plánu neodpovídá datu zahájení projektu, na které se první činnost naváže automaticky, je nutné alespoň u ní vyplnit pevné datum, tím celou tuto řadu činností umístíte nejen za sebe, ale také ukotvíte v čase.

Časové reference nastavené podle vašich potřeb

Protože zvláště u složitějších projektů potřebujete, aby na sebe jednotlivé části projektu navazovaly, nebo aby navazovaly na důležitá data a závazky projektu, můžete u nich nastavit podrobnější časové reference. Díky tomu se budou jednotlivé části řadit za sebe tak, jak potřebujete.

V Navigu máte dvě varianty nastavení vazeb. Tou nejjednodušší je vyplnění položky Zahájení + trvání u jednotlivých částí plánu, například u subdodávek, alokací apod. Díky tomu, že u jednotlivých položek projektu vyplníte i datum od kdy do kdy konkrétní činnost trvá, zařadí se vám správně do celku časového harmonogramu, který uvidíte v Ganttově diagramu. Jednotlivé položky plánu se budou řadit za sebe jako vagonky. 

Pozor – časová reference se nezaloží tím, že u položek vyplníte pouze konkrétní data, která na sebe navazují. V Ganttově diagramu sice uvidíte, že určitá činnost začíná až ve chvíli, kdy konční předchozí, ale při změně konce předchozí činnosti nedojde k posunutí začátku té následující. Pokud chcete, aby se v případě změny po sobě naplánované položky posunuly, musíte vyplnit buď jednodušší vazbu Zahájení + trvání nebo vyplnit v záložce Pokročilé políčko Reference! U této záložky jednoduše nastavíte před čím, po čem nebo s čím má konkrétní činnost začít.

V případě, že chcete časové reference nastavit podrobněji, můžete to udělat v záložce Pokročilé. Zde nastavujete časovou referenci pro začátek a ukončení konkrétní činnosti. Pro začátek činnosti můžete nastavit časovou vazbu s neznámým datem, se známým datem nebo zvolit navázání pomocí reference. Totéž můžete vyplnit v druhém řádku, který se vztahuje k ukončení činnosti a opět můžete toto ukončení vztahovat k pevnému datu, definovat s neznámým datem nebo právě referencí. Příkladem tohoto podrobného nastavení je například subdodávka, u které nemůžeme zatím určit, kdy začne, ale víme po čem má začít, tedy pro zahájení zvolíme referenci (vybereme např. po čem má začít). Víme ale, kdy subdodávka musí skončit, což vyznačíme na řádku Ukončení, kde vybereme pevné datum.

Pomocí nastavení pod záložkou Pokročilé můžete vytvořit široké možnosti kombinací nastavení vazeb podle vašich individuálních potřeb. 

Pozor – při tvorbě časových referencí můžete vždy odkazovat jen na jednu část plánu, nelze tedy například vytvořit referenci, kde bude jedna subdodávka navázaná na konec dvou předchozích subdodávek apod.

Kniha
Kniha Lopaty
a Vykořisťovatelé