Magie Naviga

Pod pojmem magie Naviga si lze představit pro uživatele neviditelný soubor funkcí a vazeb, které mu ale zásadním způsobem zjednoduší práci při plánování a řízení projektů. Magie Naviga je hlavním důvodem, proč Excel vyměnit za Navigo.

Díky skrytým vazbám a funkcím uhlídáte všechny termíny a závazky, dostanete řadu automatických výstupů, aniž byste je museli složitě počítat, a budete jednoduše provádět i velké změny v plánu i v během realizace projektu.

Součástí magie Naviga je i to, že data zadáváte pouze jednou a Navigo s nimi samo pracuje všude, kde je potřeba. Nemusíte tedy data přepisovat, a také je máte je vždy na jednom místě.

Obsah

V čem spočívá magie Naviga
Data na jednom místě a z jednoho místa
Hlídání rozpočtu
Hlídání termínů a časových návazností
Automatické výstupy
Multiměnovost

V čem spočívá magie Naviga?

  • Data stačí zadat vždy jen jednou.
  • Hlídá rozpočet a varuje při hrozící ztrátě.
  • Hlídá za vás termíny a jejich návaznosti.
  • Poskytuje automatické výstupy.
  • Umožňuje okamžité sdílení důležitých informací.
  • Přeplánovávání a zanášení změn je velmi jednoduché.
  • Pracuje multiměnově.

Data na jednom místě a z jednoho místa

Na rozdíl od Excelu, je Navigo konstruované tak, že z dat, které jednou do systému zadáte, pro vás vytěží maximum. To znamená, že data samo automaticky dále zpracovává, porovnává s plánem a tvoří provádí z nich nejrůznější výpočty, predikce a zobrazení. Tyto výstupy pak dostáváte, aniž byste museli vynakládat svůj čas a energii na jejich vyhodnocování.

Data do Naviga průběžně zadávají projektoví manažeři i běžní zaměstnanci. Děje se tak například vykazováním odvedené práce, vyplňováním subdodávek nebo zadáním přijatých či vydaných faktur. Všechna tato data máte v systému na jednom místě a jsou stále aktualizovaná.

Hlídání rozpočtu

Jedním z klíčových parametrů úspěšné realizace projektu, je dodržení jeho rozpočtu, včetně naplánovaného zisku. Protože stav zakázky se může proměňovat velice rychle a projekt se může nečekaně dostat do ztráty, je projektový manažer odkázaný na neustálé sledování nejrůznějších parametrů. Navigo tuto náročnou práci nahrazuje a poskytuje okamžitý pohled na aktuální finanční situaci projektu a současně predikuje jeho další finanční vývoj. K tomu slouží tzv. teploměry, které se tvoří automaticky. Protože pouhý stav čerpání rozpočtu není směrodatný, Navigo provádí také srovnání čerpání rozpočtu s časovým harmonogramem a množstvím odvedené práce. Toto srovnání uvidíte v grafu EVM.

Hlídání termínů a časových návazností

Při plánování a řízení projektů nejde většinou o jeden nezávislý termín, ale o mnoho termínů a smluvních závazků, které na sobě závisí. Navigo umožňuje hlídat jednotlivá data, ale také jejich vzájemnou provázanost. Například v plánu projektu víme, že až dokončíme konkrétní část zakázky, je možné začít realizovat další. Jakákoliv změna při realizaci první části zakázky tedy může znamenat ohrožení i následujících termínů.
Jednotlivé termíny můžete hlídat v záložce Termíny, kde se shromažďují všechna důležitá data. Některá jsou daná smluvně se zákazníkem, jiná si definujete sami. U každého termínu vidíte barevnou signalizaci, která ukazuje, zda termín stíháte, začíná být v ohrožení, nebo jste ho nedodrželi.

Navigo dokáže udržet v návaznostech celou strukturu naplánovaných termínů, a to i když budete v rámci projektu provádět změny. Slouží k tomu chytré vazby nazývané časové reference. Ty si nastavíte při tvorbě plánu projektu a následně budou fungovat automaticky. Jakmile v plánu provedete změnu a posunete některý z termínů, posunou se i všechny ostatní data, na tento termín navázaná. Všechny časové vztahy uvidíte přehledně v Ganttově diagramu.

Hlídání termínů a smluvních závazků pomocí milníků

V každém projektu mohou existovat obzvlášť důležitá data a závazky. Jedná se například o termíny ve smlouvě s klientem nebo vaše interní data pro zdárnou realizaci projektu. Tyto závazky mohou být definovány přesným datem nebo jen vymezené jako časový úsek, který nemá pevnou dataci, ale je například závislý na realizaci některé předchozí části projektu. K vyznačení těchto termínů a závazků v projektu slouží tzv. milníky. Pokud milník vytvoříte jako smluvní datum, automaticky se vám zobrazí v seznamu termínů, stejně jako milník “ukončení projektu.” U milníků můžete nastavit, na jaká další data je tento termín vázaný. Díky tomu budete mít lepší přehled o tom, zda termín stihnete.

Automatické výstupy

Zobrazení stavu projektu

Navigo automaticky zobrazuje aktuální stav projektu, a to jak z hlediska finančního prostřednictvím teploměrů, tak z hlediska času pomocí Ganttova diagramu, tak i na grafu EVM. Ať jste projekt plánovali na základě časového harmonogramu, rozpočtu nebo podle struktury, automaticky dostáváte všechna tato zobrazení.

Stav lidských zdrojů

Navigo vám automaticky pomůže tvořit kapacitní plán. To znamená, že na základě zadávané práce na straně zaměstnanců, automaticky uvidíte, kdy budou volní na další práci, a vidíte také jejich vytížení podle profesí.

Výkonnost firmy

Navigo centralizuje nejrůznější data tak, aby vám poskytlo makropohled na celou firmu. Vidíte tak grafy výkonnosti (KPI), ale také cashflow firmy.

Přenášení změn v projektu

Jakákoliv změna v plánu v průběhu realizace projektu obvykle vyžaduje provedení řady navazujících změn. Navigo to udělá za vás. Například provedená změna termínu se při nastavení časových referencí sama promítne do celého projektu a v Navigu uvidíte, pokud se objeví problém. Stejně tak při změně rozpočtu nebo pracovních kapacit Navigo změny promítne do všech svých částí.

Multiměnovost

Navigo umožňuje pracovat v nejrůznějších měnách. Výhodou je, že rozpočet pak můžete kdykoliv zobrazit v jakékoliv jiné měně. To usnadňuje práci zvláště nadnárodním společnostem, kde jednotlivé země využívají odlišné měny.

Kniha
Kniha Lopaty
a Vykořisťovatelé